IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Produkty


 IDEA - účetnictví

Účetní systém firmy IDEA představuje velmi flexibilní softwarový produkt, ve kterém jsou zahrnuty mnohaleté zkušenosti s tvorbou a aplikací komplexních informačních systémů ve stále se vyvíjejících domácích podmínkách.

Systém je navržen pro prostředí otevřené ekonomiky :

 • umožňuje vedení účetních deníků v cizí měně, automatický přepočet na Kč (nebo jinou "základní" měnu), analýzu sald podle měn, revalvaci a konsolidaci účetních výkazů.
 • umožňuje práci s programy a vedení korespondence s obchodními partnery v cizím jazyce (zatím anglicky, německy, francouzsky, vlámsky a česky);

Komplexní přístup

Systém umožňuje úplnou definici účtové osnovy včetně libovolné analytiky s maximální délkou čísla účtu 9 znaků, definici až 9.999 účetních deníků pro současný zápis účetních případů. Každý účetní případ je možné účtovat na hospodářské středisko a zakázku (nákladový druh), když je tato operace povolena pro příslušný účet. Je možné vést účetnictví v podstatě neomezeného počtu firem. Je k dispozici množství nástrojů, které umožňují získat informace s různou mírou syntetičnosti: od jednotlivých vstupů na účty hlavní knihy až po porovnání obratu za libovolnou skupinu účtů za posledních 6 let, to vše ve formě dotazů, tisků nebo grafů.

Integrace účetních záznamů

Systém je navržen tak, aby se všechny účetní operace zapisovaly jen jednou a všechny vazby byly vytvářeny automaticky. Například záznamy do deníků dodavatelských a odběratelských faktur jsou automaticky přenášeny do dodavatelského a odběratelského salda, v případě účtování v cizí měně je samozřejmostí automatické účtování kurzových rozdílů.

Závazky a pohledávky

V každém okamžiku jsou k dispozici informace o neuhrazených pohledávkách a závazcích, členěné podle doby splatnosti, měny a země. Systém umožňuje vedení analytické evidence k syntetickým účtům dodavatelů a odběratelů až na jednotlivé faktury. Faktury je možné dohledávat podle částky v Kč a v cizí měně, variabilního symbolu, kódu dodavatele nebo odběratele. Lze automaticky vytvářet upomínky neplatičům nebo "penalizační" faktury, automaticky vytvářet odpisy, resp. opravné položky k pohledávkám.

Zpracování faktur

Dodavatelské faktury lze zapisovat přímo do účetního deníku nebo použít mimoúčetní evidenci pomocí modulu "Knihy došlých faktur" s možností automatického přenosu do účetního deníku po odsouhlasení správnosti došlé faktury.

Odběratelské faktury lze zapisovat přímo do účetního deníku nebo použít modul "Fakturace" pro vystavení, tisk a automatické zaúčtování faktury.

Zápisy do finančních deníků umožňují přiřadit platbu příslušné faktuře, evidovat k dané faktuře vícenásobné částečné úhrady, evidovat zálohy u jednotlivých dodavatelů nebo odběratelů, automaticky vytvářet a účtovat příkazy k úhradě.

Daň z přidané hodnoty

V celém systému je daň z přidané hodnoty účtována automaticky na předdefinované účty bez nutnosti kontace každého účetního případu. Soupisy daňových dokladů podle požadavků finančních úřadů a podklady pro daňové hlášení je možné vytisknout za libovolné období.

Daň z příjmu

Daň z příjmu je možné vypočítat včetně "připočítatelných a odpočitatelných položek" s respektováním rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy.

Analýza informací

Pro analýzu účetních dat jsou k dispozici dva mohutné nástroje:

 1. generátor účetních výkazů s variabilními tisky
 2. finanční analýza pomocí ukazatelů

Generátor účetních výkazů umožňuje uživateli tvorbu vlastních výkazů, případně úpravu dvou standardně dodávaných výkazů:

 1. rozvaha
 2. výkaz zisků a ztrát

Libovolný výkaz je možné tisknout za zvolené období, omezit jenom na skupinu hospodářských středisek, zakázek, závodů, porovnávat různá období, skutečnost a rozpočty, konsolidovat účetní výkazy, porovnávat několik různých subjektů.

Modulární systém

IDEA-účetnictví je rozděleno na základní a několik nadstavbových modulů:

 1. IDEA-účetnictví / Základ
 2. IDEA-účetnictví / Fakturace
 3. IDEA-účetnictví / Příkazy k úhradě
 4. IDEA-účetnictví / Kniha došlých faktur
 5. IDEA-účetnictví / Upomínky neplatičům
 6. IDEA-účetnictví / Penalizační faktury
 7. IDEA-účetnictví / Zálohové faktury
 8. IDEA-účetnictví / Odpis pohledávek
 9. IDEA-účetnictví / Cizojazyčná hlavní kniha
 10. IDEA-účetnictví / Sekundární hlavní kniha
 11. IDEA-účetnictví / Inventarizace závazků a pohledávek
 12. IDEA-účetnictví / Smlouvy s odběrateli

Jednotlivé nadstavbové moduly kromě fakturace nelze provozovat samostatně bez základního modulu.

na začátek stránky    další »Copyright © IDEA spol. s r.o.