IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Vlastnosti IS IDEA


 Základní vlastnosti informačního systému IDEA

IDEA-systém

 • Rychlá a efektivní implementace
 • Zpracování dat v reálném čase
 • Víceuživatelský systém
 • Databázové řešení
 • Vícejazyčný systém
 • Provázanost jednotlivých modulů
 • Široké možnosti parametrizace systému
 • Rozdělení úloh do menu, přidělení práv přístupů
 • Přizpůsobení a úpravy na míru pro konkrétní potřebu společnosti

Zpracování dat v reálném čase

Ke zpracování veškerých dat dochází v reálném čase, tzn. okamžitě po jejich odeslání do systému. Což umožňuje zobrazovat a analyzovat aktuální data zadaná do systému. Není třeba čekat na žádné přepočty, či načítání dávek.

Víceuživatelský systém

Se všemi údaji může pracovat 1,5,10,100 a více uživatelů zároveň bez omezování přístupu do jednotlivých částí projektu. Všichni pracují nad společnou databází se stejnými daty. Systém je propracován i do té míry, že začne–li některý z uživatelů data v záznamu upravovat, systém při pokusu upravit data ve stejném záznamu jiným uživatelem tomuto zabrání, zobrazí uživateli o tomto hlášení a navíc nabídne možnost poslat zprávu s prosbou o uvolnění dat.

Přizpůsobení každému uživateli

Zpracovávané úlohy jsou přehledně rozděleny do menu. Uživatel s právy správce systému může vytvořit a upravovat jednotlivá menu a přidělovat práva přístupu vybraným uživatelům. Tím lze každému uživateli nebo skupině uživatelů vytvořit osobní prostředí pouze s úlohami, které může používat. Samozřejmostí je uživatelské osobní nastavení barevného schématu, preferované tiskárny, použitého jazyka, hesla, alternativních menu, zařazení do skupiny a mnoho dalších možností.

Nápověda vždy a všude

Každý program, každý vstup dovolí vyvolat nápovědu. Aplikační nápovědu může uživatel doplnit o vlastní poznámky.

Využití E-technologií


 • E-mail

  V informačním systému IDEA je integrována elektronická pošta, takže každý výstup lze nasměrovat nejen na obrazovku nebo na tiskárnu, ale též do e-mailu, což velmi zjednodušuje komunikaci s partnery.

 • Intranet

  Pro snadný přístup k datům a procházení jejich detaily či vazbami slouží intranetové rozhraní. Uživatel spustí ve webovém prohlížeči domluvenou stránku a může procházet daty, která mu správce systému povolil prohlížet. Vše může pracovat buď v lokální síti nebo přes Internet.

 • Web

  Každý výstup lze nasměrovat tak, že bude přímo vystaven na firemních www stránkách. To v kombinaci se spouštěním úloh v čase dovolí např. jednou denně vystavit na webu ceník položek a jejich stav na skladu nebo sadu podnikových směrnic.

Propojení s Microsoft Office

Všechna data z vyhledávacích oken a výstupní formuláře intranetu lze jedním příkazem přesunout do Excelu.
Výstupy lze nasměrovat též do Wordu či jiného editoru RTF textů a lze je před vytištěním doplnit či upravit.

Vícejazyčný systém

Programové vybavení je napsáno vícejazyčně. Jednoduchým přepnutím lze změnit jazyk . Systém je možné z češtiny přepnout např. do angličtiny, němčiny , francouzštiny, vlámštiny , italštiny , španělštiny a portugalštiny . V systému ne vždy musí být nainstalovány všechny jazykové mutace. Všeobecně je systém připraven pro provoz v několika jazykových mutacích v jedné instalaci. Mohou být přednastavené zvolené jazyky, ale je možné další jazykové mutace dále doplňovat. Po přepnutí do jiné jazykové mutace se změní do příslušného jazyka hlášení systému, obrazovky aplikací a hlavičky tiskových sestav. Co se však samozřejmě nezmění , budou data v systému naplněná . Ta budou vždy zobrazována a tištěna v jazyku, ve kterém byla pořízena. Byly–li údaje plněny ve více jazycích budou se samozřejmě zobrazovat v aktuálně nastaveném jazyce . Není–li v instalaci požadovaný jazyk, či data naplněná v příslušném jazyce, bude se zobrazovat jazyk nejbližší, dle nastavených priorit.

Provázanost jednotlivých modulů

V rámci informačního systému jsou jednotlivé moduly provázány, je mezi nimi zajištěno automatizované předávání dat a sdílení společných tabulek . Potřebné údaje jsou automaticky předávány mezi jednotlivými moduly a promítány do návazných a souvisejících evidencí.

Široké možnosti parametrizace systému

Dle předchozích zkušeností byl systém připraven s řadou parametrů, pomocí kterých lze velice snadno a rychle nastavit chování systému. Zparametrizovány jsou nejběžněji používané způsoby a zvyklosti tak, aby systém vyhovoval standardním zvyklostem a administrativě v Evropě s přihlédnutím ke zvyklostem v České republice.

Bezpečnost

Informační systém IDEA dává k dispozici velmi bohatou škálu nástrojů pro nastavení práv uživatelů. Každému uživateli nebo jejich skupině lze nastavit práva přístupu k jednotlivým aplikacím. V každé aplikaci lze omezit přístup k jednotlivým programům. V programu lze nastavovat práva uživatele i k jednotlivým vstupům, takže uživatel může např. upravovat adresu dodavatele, ale nemůže měnit jeho IČO. Obdobně lze nastavit, že jeden uživatel některé údaje vůbec neuvidí, kdežto jiný je bude mít k dispozici.

Monitorování a správa úloh síťových aplikací

Systém monitoruje všechny úlohy spuštěné uživatelem s možností záznamu okolností spuštění (čas, linka, identifikace uživatele ...), chyby vzniklé na takto spuštěných úlohách, stav sítě a programátorské zásahy do jednotlivých aplikací. Systém je ideální pro nasazení síťových aplikací u zákazníků bez profesionálně vyškolené obsluhy počítačové sítě.

Automatizovaná archivace dat, bezpečnost a údržba databáze

Systém uživatelskou formou řeší způsob zálohování databáze, definici a spouštění procesů na pozadí, kontrolu integrity databáze a definici přístupových práv k jednotlivým úlohám.

Výpočetní systém, zajištěný zpravidla zdrojem zálohového napájení, provádí v nočních hodinách archivaci dat do zálohových diskových prostorů nebo v závislosti na rozsahu databáze přímo na magnetickou pásku.
Systém automaticky sleduje správnost a úplnost jednotlivých akcí, jejichž posloupnost a provádění lze časově definovat.
Díky inteligentnímu zálohovacímu mechanismu je zkrácena doba zálohy i velikost zálohovaných souborů na minimum. Monitorování celého procesu zpracování dat a funkce informačního systému je dalším předpokladem ke zvyšování jeho spolehlivosti.

Utility systému dovolují použít různé služby programovacího jazyka a operačního systému i obsluze bez hlubokých znalostí systémového prostředí, do kterého jsou aplikace zasazeny.

Vzdálený přístup

Uživatelé mohou používat IS IDEA i mimo lokální síť. Standardním klientem se lze napojit k systému pomocí telefonu (i mobilního) nebo přes internet. Vzdálený přístup pomocí datových služeb nabízených na trhu je samozřejmostí. Výhodou IS IDEA možnost použít spojení s velmi malou propustností a tedy velmi levné.

Přenosy dat mezi odloučenými pracovišti

Využitím této funkce lze zajistit práci pracovišť, která nelze on-line připojit k jedné databázi, a to tak, aby byl všude přehled i o informacích vzniklých na ostatních pracovištích. Synchronizace dat probíhá dle předem stanovených pravidel automaticky nebo na vyžádání obsluhy.

Moderní databázové řešení

Systém je určen pro provoz v databázi Caché. Tedy postrelačním multidimenzionálním databázovém prostředí s rychlým přístupem k datům . Databázové řešení nabízí uživatelům celou řadu předností jako např. provázání datových struktur pomocí indexů pro rychlé vyhledání dat a zajištění vazeb mezi nimi, ukládání údajů dle jejich logického členění, pohodlnou správu dat, odstranění redundance atd. Má také možnost vytvoření více tzv. uživatelských tříd pro zpracování údajů více firem či testovací nebo školící oblast.

Snadné zvyšování výkonnosti s růstem vaší firmy

IDEA-systém podporuje operační systémy osobních počítačů, počítačů pro práci ve skupinách i operační systémy podnikových serverů. Bez zásahu do aplikace nebo restrukturalizace dat lze rozšiřovat databáze, přidávat další disky nebo procesory do počítače. Beze změny aplikace či dat lze též přejít z jednoho operačního systému na výkonnější a uživatelé budou pracovat dál ve stejném prostředí. Podporované operační systémy jsou Windows NT, 2000, XP; Linux; UNIX; Open VMS.

Servis

Servisní zásahy jsou prováděny buď pomocí vzdáleného přístupu k systému (nejrychlejší odezva) nebo přímo na místě instalace. Po dobu záruky jsou zdarma. Po skončení záruky provádíme pozáruční servis na základě servisní smlouvy

Rozvoj systému na zakázku

V případech kde nebude postačující parametrizace je možné provést úpravy systému naším programátorským týmem. Může jít o dopracování dalších částí systému, doplňujících modulů, nebo jen speciálních výstupních sestav, či exportů, popřípadě propojení na jiná programová řešení.

Ověřeno jako podnikové řešení

IDEA-systém je od roku 1996 prověřován provozem v podnicích různé velikosti (od desítek po několik tisíc zaměstnanců).

na začátek stránky    « základní údaje o firměCopyright © IDEA spol. s r.o.