23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 1 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků Jen řady            <1> IDEA-mzdy Jen požadavky         > Vše Jen zadavatelé        > Vše Jen skupiny           > Vše Jen řešitelé          > Vše Jen priority          > Vše Jen verze             > Vše Podmínka              : <bez omezení> Předmět obsahuje      : <bez omezení> Požadavek obsahuje    : <bez omezení> Příznak obsahuje      : <bez omezení> Vyřešené/Nevyřešené/* ? *=vše Datum zadání od       : Od začátku do : Do konce Datum vyřešení od  : 22012010 do : Do konce Požadovaný termín od  : Od začátku do : Do konce Poslední změna od  : Od začátku do : Do konce Třídit podle          : P- Jak stránkovat        ? 0-běžně Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské Jaké rozložení        ? 1-standardní Převést do řady       : <nepřevádět> Sumáře podle          : <bez sumáře> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040612.1 26012010 26012010 PB PB MZD 5N Zadávání čistých mezd a určení hrubé mzdy Zadání : Máme zaveden systém, při které je se zaměstnanci a ve způsobu výpočtu prémií/bonusů stanovována výsledná čistá mzda, kterou má zaměstnanec dostat. Tuto částku bychom chtěli zadat do programu s tím, že by poté následně program určil potřebnou částku hrubé mzdy, tu umístil do vhodného mzdového řádku a spočítal celou výplatu tak, aby se dosáhlo zadané čisté mzdy. Řešení : 1) vytvořen nový mzdový řádek 585-Čistý příjem požadovaný - do tohoto řádku se zadává požadovaná hodnota, kterou chceme dosáhnout v řádku 419-ČISTÝ PŘÍJEM - pokud je tento požadavek zadán, pak výpočet výplaty funguje následovně   a) nejprve se určí, jaké hrubé mzdy je potřeba dosáhnout      - k tomu se používá stejný výpočet, který je použit v programu %MZDT178-výpočet hrubé/čisté mzdy   b) během výpočtu se pak do řádku 51-Prémie a odměny měs. a Q z NM vyčíslí potřebná korekce, aby se dosáhlo      požadované hodnoty hrubé mzdy v řádku 320-hrubá mzda 2) přidáno nové varování 47-Nepodařilo se splnit požadavek na zadanou čistou mzdu. - do programu bylo přidáno testování, jestli se požadavek na čistou mzdu zadaný v řádku 585 shoduje s dosaženým výsledkem a pokud ne, tak se generuje výše uvedené varování - toto může nastávat například v situaci, kdy se zadá příliš malá požadovaná čistá mzda a zaměstnanec již má spočítáno více složek mzdy (náhrad, základní mzdy, ostatních příplatků) ==> v tomto případě je třeba potlačit zadání na řádku 585 a výplatu spočítat podle okolností ručně 3) do celého mechanismu přidána variabilní logika výpočtu čisté mzdy/čistého výdělku pro potřeby a) %MZDT232-potvrzení o průměrném výdělku se počítá v režimu "čistý výdělek"    - zde se bez ohledu na stav matričních údajů bere, jako kdyby bylo M104="A"=aktivní výplatu a že není propuštěn    - vrací se 419-čistá mzda minus 524-daňový bonus b) výše popisovaného mechanismu zadaného na řádku 585 a pro potřeby výpočtů v %MZDT178-výpočet čisté a hrubé mzdy    - matriční údaje berou přesně tak, jak je má zaměstnanec vyplněné    - vrací se 419-čistá mzda MZD 2040613.1 26012010 26012010 PB PB MZD 5N Změna hranice pro vznik důchodového  pojištění Zadání : Rozhodný příjem pro vznik důchodového pojištění se pro rok 2010 mění na 6000,-Kč (z původních 5900,- Kč platných pro

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 2 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── rok 2009).  Toto je dáno Nařízením vlády č. 339/2009 z 16.9.2009. Viz také http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/povinna.htm    Tyto osoby jsou účastny pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován příjem alespoň ve výši    rozhodného příjmu, který v roce 2009 činil 5 900 Kč a  v roce 2010 činí 6 000 Kč. Řešení : Hodnota 6000 se nastaví automaticky do příslušného parametru v %MZDCFGD-zákonné parametry během instalace verze 2010.01a. MZD 2040614.1 02022010 02022010 PB PB MZD 5N Potvrzení o zdanitelných příjmech 2010 Zadání : Nové Potvrzení o zdanitelných příjmech, které dne 22.1.2010 zveřejnilo MF http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-F6F4AE28-24F22CF1/cds/5460_18.pdf   Řešení : Upraven program %MZDT038-Potvrzení o zdanitelných příjmech - samotné rozložení formuláře zůstává stejné jako dosud - pouze v odstavcích 4+5 se mění v popisech rozsahy roků (2005-2007,2008-2009), což je oproti loňsku jinak 4. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích 2005-2007 5. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2006-2008 MZD 2040615.1 04022010 04022010 PB PB MZD 5K Upozorňovat po výběru zaměstnance na propuštění Zadání : Jak funguje a jaký má smysl přepínač v konfiguraci "Upozorňovat po výběru zaměstnance na jeho propuštění ?" ? Řešení :   Je-li nastaven přepínač Upozorňovat po výběru zaměstnance na jeho propuštění ? na Ano, pak se na každém jednoduchém  vstupu Osobní číslo po zadání osobního čísla kontroluje následující :                                                                                                                    1) má-li zaměstnanec vyplněno M146-Datum ukončení pracovního poměru a toto je menší než poslední den aktuálního měsíce, pak se zobrazí hlášení "Datum ukončení pracovního poměru je DD.MM.RRRR." 2) má-li zaměstnanec nastaveno M104-Aktivní matrice na Ne, pak se zobrazí hlášení "Matrice je nastavena jako neaktivní."                                                                                                                                 Pokud platí obě podmínky zároveň, pak se zobrazí jedna zpráva s oběma hlášeními najednou.   MZD 2040616.1 05022010 05022010 PB PB MZD 5N ELDP problémy s nadbytečnou mezerou a spec.znaky Zadání : ELDP se vrací s chybovým hlášením "Nepovolený znak" Řešení : Opraven program %MZELDP2-tisk a export dat ELDP   - doplněno odstraňování všech eventuelních úvodních/koncových mezer ve všech údajích - přidáno překládání řídících XML znaků uvnitř hodnot atributů pro položky jako město/ulice/název MZD 2040618.1 18022010 18022010 PB PB MZD 5N Změny v mechanismu záloh Řešení : 1) zrušení výjimky potlačující výpočet zálohy v případě, že zaměstnanec nastoupil v průběhu měsíce - tato výjimka byla dosud v projektu proto, aby u nástupů po výplatě záloh nedošlo k zaevidování nevyplacené zálohy jako zaplacené (tj. aby data nachystaná až na příští zálohu nebyla považována za vyplacená již tento měsíc) - tato výjimka ale vadí u firem, které mají zálohu až na konci zpracovávaného měsíce a poskytují ji i zaměstnancům, kteří nastoupili v průběhu měsíce ==> nově je nutné v případě nového nástupu během měsíce vyplnit případně M189-Mimořádná výše zálohy hodnotou N-neplatit a tím potlačit započítávání  2) vytvořen nový odvozený matriční údaj M188S-Skutečně vyplacená záloha - hodnota tohoto údaje je definován následovně    a) je-li stav zpravování měsíce 20-po ukončení záloh a vyšší, pak se bere M188A-Vyplacená záloha   b) jinak je-li hodnota údaje M189-Mimořádná výše zálohy rovna N-neplatit, pak se bere 0   c) jinak je-li hodnota údaje M189-Mimořádná výše zálohy nenulová, pak se bere tato hodnota

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 3 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   d) jinak se bere hodnota údaje M188-Pravidelná výše zálohy MZD 2040619.1 19022010 19022010 PB PB MZD 5N Sestava narozenin a jubileí Zadání : Personalisté u nás používaj program %MZDT055. Když si chtějí vypsat jubilea na celý rok dopředu tak jim to nevypisuje lidi, kteří mají vyplněno datum ukončení PP (M146).  Je to u poměrů na dobu určitou.( nově příchozí nebo důchodci, u kterých většinou dochází k prodloužení tohoto poměru a na začátku roku tam mají většinou vyplněno 31.3.) Takže to nevypisuje lidi, kteří mají narozeniny po tomto datu. Jenom se chci zeptat zda by nebylo možné tam přidat podmínku jestli vypsat i ty, kteří mají v době spuštění aktuální matrici bez ohledu na datum ukončení ? Řešení : Upraven program %MZDT055-narozeniny a jubilea 1) přidán nový vstup "Zahrnovat i propuštěné ?" s předvolenou hodnotou Ne - pokud je zvoleno Ne, tak se program chová jako dosud - tj. pokud připadá datum narozenin až po datum propuštění, pak se zaměstnanec do sestavy nezahrnuje - pokud je zvoleno Ano, tak se na datum propuštění vůbec nebere ohled 2) program standardizován na použití standardní trojice vstupů "Jen střediska", "Jen osobní čísla", "Podmínka" MZD 2040620.1 19022010 19022010 PB PB MZD 5N Třídění v exportu mzdových přehledů Zadání : Data exportovaná do CSV souboru z programu %MZDT244-export mzdových přehledů jsou chybně setříděná - osobní čísla se například třídí chybně v pořadí 100,101,...,109,10,110,111,... - příjmení zase mají znaky s diakritikou úplně na konci Řešení : Upraven program %MZDT244-export mzdových přehledů a třídění údajů. MZD 2040621.1 19022010 19022010 PB PB MZD 5N Zadávání symbolů u PN/karantén/OČR Řešení : 1) upraveno výběrové okno na vstupu "Symbol" při zadávání nemocí - nejprve se ukazují symboly ZK+ZP, poté PK+PP a teprve poté všechny ostatní - dosud byly tyto symboly seřazeny podle abecedy a tedy v nepříliš šikovném uspořádání 2) upraveno odvozování předvolené hodnoty na vstupu "Symbol" - dosud bylo předvoleno vždy "ZK"-začíná a končí - nově se mění první písmeno na "P"-pokračuje, pokud je "Datum od" prvního daného měsíce - nově se mění druhé písmeno na "P"-pokračuje, pokud je "Platit do" posledního daného měsíce - v každém případě toto je pouze předvolená hodnota a obsluha má vždy možnost si toto libovolě změnit  MZD 2040622.1 19022010 19022010 PB PB MZD 5N Nastavení M104-aktivní matrice na Ne Zadání : V současném stavu projektu existuje následující problematická situace - zaměstnanec je aktivní (má nastaveno M104-stav matrice na Ano) a má spočtenu výplatu - jakýmkoli nástrojem (program %MZM4-stavy matrice, matriční formuláře, povel M104 ze zadávání výplat) uživatel nastavení matrici na neaktivní (M104-stav matrice je rovno Ne) V tomto okamžiku - není možné se jednoduše postavit na výplatu (program upozorňuje na neaktivní matrici) - a zároveň stále existuje spočtená výplata, která se pak zahrnuje do různých sestav, namátkou do sumáře výplatních pásek, atd. Situace se napraví teprve poté, co se spustí hromadný přepočet mezd a program v tomto okamžiku výplatu celou zruší. Řešení : Při změně matričního údaje M104-stav matrice na hodnotu Ne se vždy okamžitě zruší výplata. - toto platí pro jakýkoli způsob změny tohoto údaje, ať už se jedná o změnu pomocí programu %MZM4-stavy matrice, nebo  o změnu přes matriční formuláře nebo o změnu přes povel M104 ze zadávání výplat MZD 2040623.1 02032010 02032010 PB PB MZD 5N Speciální kalendář pro zaměstnance Zadání : Prosím o pomoc při vytvoření individuálního kalendáře.

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 4 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mám od ledna 2010 zaměstnankyni , která pracuje  Po 8 hod. Út 4 hod. St 8 hod. Čt.  0 Pá 4 hod. Potřebuji vytvářet každý měsíc individuální kalendář a do jednotlivých dnů zadávat 8 nebo 4 hodiny.  Ve čtvrtek dám znak 3 jako sobota, den volna. V únoru má ještě ke všemu nemoc. Řešení : Toto je typický příklad kalendáře s nepravidelnou pracovní dobou.   1) podívejte se prosím na druhý program v podmenu IDEA-mzdy / číselníky / kalendáře                                                                                                kalendáře..                                                                       ^%MZC152 1. základní zadávání                     ^%MZC152N 2. detailní zadávání po dnech            ^%MZC152A 3. automatické nastavení kalendářů       ^%MZC152C 4. kopírování kalendářů                  ^%MZC152K 5. natahování koberců z kalendářů        ^%MZC152P 6. typy pracovní doby                - tímto programem se zadávají kalendáře s tím, že u každého dne můžete zadat jeho typ a kolik hodin má dělat ten den   2) ve skutečnosti je to tak, že pokud zadáváte jednoduché kalendáře prvním programem, tak interně se ukládájí po dnech, jenom zadávání toho kalendáře je řádově jednodušší   3) ve výsledku tedy budete nucena udělat (a to každý měsíc) něco podobného následujícímu kalendáři       Kód kalendáře        : AAA   Nepravidelný 8-4-8-0-4    Měsíc                : 022010                                                                         1. Týdenní prac. doba   :  24.00                        2. Průměrná délka směny :   6.00                        3. Typ pracovní doby    :                               4. Den  Typ  Hodin Rozlišení                    3134111...    1    3                                                  2    1     8.00                                         3    3                                                  4    4                                                  5    1     8.00                                         6    1     4.00                                         7    1     8.00                                         8    3                                                  9    1     8.00                                      .... a dále pokračovat analogicky pro všechny dny v měsíci Pokud je toto vysvětlení moc stručné - je třeba zavolat. Existuje též trik (za použití programu "natahování koberců z  kalendářů"), aby šlo toto udělat na celý rok dopředu. MZD 2040624.1 05032010 05032010 PB PB MZD 5N Šetření ISPV - data pro dohodáře Zadání : při kontrole statistických dat, která jste poslali do šetření ISPV za firmu Electro World s.r.o. (IČ:26488361), jsme zjistili, že za své zaměstnance pracující na základě dohod (CZ-ICSE 12: dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) nenaplňujete položky  ODMDPCQ, HODDPCQ v MI souboru (kumulace za podnik za poslední skončené čtvrtletí). Připomínáme, že zaměstnanci na základě dohod jsou uvedeni pouze ve třech položkách, a to OONQ, ODMDPCQ,

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 5 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── HODDPCQ souboru MI (OONQ>=ODMDPCQ). Detailní informace ohledně položek viz příloha. -----Original Message----- From: Pavel Bezstarosti [mailto:pavel.bezstarosti@idea.cz] Sent: Thursday, March 04, 2010 2:33 PM děkuji za poslané údaje. Z nich je vidět, že máte OONQ = 170.440 a ODMDPCQ+HODDPCQ = 0 přičemž pokud rozepíšu minule poslané, tak * do OONQ sčítám Kč z následujících řádků 110:1:112,114,116:1:124,125:1:136,182,187,202,207,222,242,252,262,                                           282,284,290,322,348 * do ODMDPCQ sčítám Kč jen z řádků 110+111 * do HODDPCQ sčítám hodiny jen z řádků 110+111 Zde je následující vysvětlení a možné řešení : 1) zřejmě pro dohody o provedené PČ nepoužíváte řádky 110+111, tak jak jsem v dosavadním řešení předpokládal -> do ODMDPCQ+HODDPCQ se nemá co sčítat 2) mohu toto jakkoli rozumně upravit - jen se musíme dohodnout jak * například to mohu udělat tak, že do ODMDPQ budu sčítat 320-hrubou mzdy a do HODDPCQ budu sčítat 390-hodiny celkem ode všech lidí, kteří jsou DPČ, tj. M124 nabývá jednu z hodnot "5,6,15,16,25,35,45,55,65,75,85,95" * pošlete mi prosím za období 10-12/2009 sumář výplatních pásek tříděný podle M124 => pak bude vidět, jaké mzdové řádky pro DPČ/DPP používáte Řešení : 1) celé řešení předpokládá, že máte v %MZDCFG2-údaje o firmě nastaveno      11. IDEA identifikace podniku   : 9    ElectroWorld - podle toho se poznává, že jsme v ElectroWorldu a bude platit následující výjimka 2) do sekce zpracovávající dohody přidáno  I $$IDEANR^%MZSUBR()=9 S OONQ=OONQ+$$KC^%MZSUBR(4),ODMDPCQ=ODMDPCQ+$$KC^%MZSUBR(4),HODDPCQ=HODDPCQ+$$HOD^%MZSUBR(4) ==> v ELW do OONQ/ODMDPCQ ještě navíc sčítej Kč z řádku 4, do HODDPCQ hodiny z řádku 4 MZD 2040625.1 08032010 08032010 PB PB MZD 5N Nový formulář přílohy k žádosti o nemocenské Řešení : Upravena šablona %MZDT240-tisk příloh k žádostem o nemocenské - přidána sekce s "Kód OSSZ/ÚP PSSZ1)" a "Místně příslušná OSSZ/ÚP PSSZ:" - změněny popisné texty "číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" a "číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)" - rozděleno příjmení a jméno zaměstnance - do tabulky dole přidáno "Pravděpodobná výše příjmu5):" <- zde se aktuálně nevyplňují žádné údaje - upravena druhá stránka   * odstraněn přehled nemocí před 360 dny   * přidána sekce s podpisem kontaktního pracovníka (nový vstup "Vystavil") MZD 2040626.1 09032010 09032010 PB PB MZD 5N Rozšíření možností práce s kalendáři Řešení : 1) upraven program %MZDKAL01-tisk individuálních kalendářů - pokud je spuštěn s přepínačem "Co tisknout ?" 1-individuální kalendář,   pak tiskne jen ty zaměstnance, kteřá mají vyplněn individuální kalendář - pokud je spuštěn s přepínačem "Co tisknout ?" 2-průnik individuálního a základního kalendáře,   pak tiskne všechny vybrané zaměstnance a jejich výsledný kalendář

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 6 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - tuto volbu 2-průnik individuálního a základního kalendáře je vhodné použít v situaci, kdy chceme zjistit jak má zaměstnanec opravdu nastaven kalendář, podle kterého probíhají během výpočtu všechna odvození¨ 2) upraven program %MZC152-zadávání kalendářů - přidána ochrana před nechtěnou prací s kalendářem s nepravidelnými směnami, která by ve svém důsledku vedla k přepsání všech nepravidelností průměrnou délkou směny - v programu se na vstupu "Změnit údaj číslo" jestli se jedná o kalendář s nepravidelnými směnami a pokud ano, pak se  při pokusu o změnu zobrazí hlášení        Nepravidelný kalendář ! Použijte program %MZC152N-detailní zadávání.                                                                                 Zadejte 'OK' pokud přeci jen chcete pokračovat ve změnách zde.    - pouze pokud v tomto okamžiku zadáte OK, tak vám program dovolí pokračovat 3) upraven program %MZC152K - program byl přejmenován na "Kopírování cyklů z kalendářů" - program byl zobecněn tak, aby bylo možné jednodušeji definovat kalendáře na základě zadání pouze jejich začátku 4) upraven program %MZC152N-detailní zadávání kalendářů - na vstupu "Den" (první vstup v rolovací zóně) je k dispozici přes Home výběrové okno se seznamem již zadaných dnů - na vstupu "Změnit údaj číslo" je k dispozici povel GP-generuj pokračování přes kopírování cyklů, který provádí odskok do programu %MZC152K-Kopírování cyklů z kalendářů Úpravy v bodech 2+3 lze využít při následujícím úkolu : Mám od ledna 2010 zaměstnankyni , která pracuje  Po 8 hod. Út 4 hod. St 8 hod. Čt.  0 Pá 4 hod. ==> A) nejprve definujte nový kalendář a jeho počátečních 7 dní takto    Kód kalendáře        : ZKR    Příklad zkráceného kalendáře                       Měsíc                : 012010                   Měsíční prac. doba :  24,00                                                            Pracovní dny : 4        1. Týdenní prac. doba   :  18.00                         Dnů volna    : 3        2. Průměrná délka směny :   6.00                         Svátků       : 0        3. Typ pracovní doby    :                       1...5...10....5...20....5...30.  4. Den    Typ                  Hodin Rozlišení  1341113                             1  pá  1  Pracovní           4.00                                                2  so  3  Sobota                                                                 3  ne  4  Neděle                                                                 4  po  1  Pracovní           8.00                                                5  út  1  Pracovní           4.00                                                6  st  1  Pracovní           8.00                                                7  čt  3  Sobota                                                              B) poté povelem K-konec ukončete zadávání v rolovací zóně C) na vstupu "Změnit údaj číslo" zvolte povel GP-generuj pokračování přes kopírování cyklů D) uvnitř okna s programem %MZC152K-Kopírování cyklů z kalendářů zadejme následující

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 7 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Kopírovat z kalendáře                : ZKR    - z měsíce                           : 012010 - cyklus je definován dny od         : 1      - cyklus je definován dny do         : 7                                                    Kopírovat do kalendáře               : ZKR    - od měsíce                          : 012010 - kterým dnem z rozsahu cyklu začít  : 1      - do měsíce                          : 122010                                               Opravdu                              ? Ano ==> toto vezme již definovaný cyklus od 01012010 do 07012010 a rozprostře ho do měsíců 01-12/2010 ==> přičemž v prvním generovaném měsíci (012010) začne s rozkopírováváním počínaje 01012010 ==> přičemž nevadí, že se rozkopírovává přes měsíc, jehož začátek je již definován ==> celý tento mechanismus tedy schematicky dovoluje      A) definovat začátek kalendáře (jeho první opakující se cyklus)     B) a pak dogenerovat do libobolného měsíce opakováním tohoto cyklu    MZD 2040627.1 09032010 09032010 PB PB MZD 5N Jednodušší práce se změnou platu uprostřed měsíce Zadání : Máme klienta, který mění základní platy uprostřed měsíce, typicky po skončení zkušební lhůty. Aktuálně musíme v tomto  případě na toto myslet, spočítat si počet hodin do data této změna a tyto hodiny zadat do "Hodiny k výpočtu s předchozím platem". Nešlo by toto nějak automatizovat? Například s ohledem na matriční údaj M169-Datum poslední změny základního platu? Řešení : 1) upravena nápověda k údaji M169-datum poslední změny základního platu  M169  Datum poslední změny základního platu                                       Formát: DDMMRRRR                                                                                                                                  Jedná se o nepovinný, který se volitelně může vyplňovat datem účinnosti     nového základního platu.                                                                                                                                Pokud je údaj vyplněn a současně je povolen automatický dopočet, pak se v   měsíci účinnosti nového základního platu automaticky rozdělují dopočtené    hodiny na ty, které mají být placeny aktuálním a které předchozím           základním platem. Ve mzdových řádcích 1-8 je toto vidět v mzdových          složkách "Dopočet" a "Dopočet s předchozím platem".                        2) upraven výpočet mezd následovně - ke všem mzdovým řádkům 1-8 pro Základní mzdu přidána složka "Dopočet s předchozím platem" - upraven interní algoritmus s výpočtem hodin k dopočtu - viz popis výše - v případě odvození nějaké hodnoty "Dopočet s předchozím platem" se generuje varování typu 48   48  Automatický dopočet XY hodin s předchozím platem  MZD 2040628.1 12032010 12032010 PB PB MZD 5N e - Podání Přehledu o výši pojistného (PVPOJ10) Zadání : e - Podání Přehledu o výši pojistného (PVPOJ10) Služba e - Podání PVPOJ10 je pokračováním obdobné služby PVPOJ v roce 2009. Lze ji použít poprvé pro odeslání Přehledu za leden 2010 (od 1. 2. 2010).

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 8 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Umožňuje pověřeným osobám a zastupujícím organizacím odeslat do ústředí ČSSZ přes Portál veřejné správy měsíční Přehled o výši pojistného. PVPOJ10 je jen úpravou původního e - Podání PVPOJ, proto pro ni platí v zásadě stejná pravidla jako pro e - Podání obecně, zejména povinnost registrace pověření na OSSZ viz: PVPOJ v roce 2009. Na této stránce  jsou uvedeny rozdíly proti původní e-službě PVPOJ: datová věta neobsahuje některé dříve vyžadované údaje, datová věta se liší v záhlaví (odlišná verze, odlišný namespace). Informace pro vývojáře a podávající jsou na souvisejících stránkách. Použitelnost dosavadní e-služby PVPOJ: I v období roku 2010 lze odesílat Přehled o výši pojistného v datové větě pro rok 2009 za podmínky, že údaje, které se v datové větě pro období 2010 nevyskytují, budou obsahovat hodnotu 0. Řešení : Upraven program %MZDT238-Přehled o výši pojistného a dávkách - pro data za měsíce od 01/2010 využívá nový formát pro vytváření XML souboru - detaily jsou k dispozici na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-prehledu-o-vysi-pojistneho-2010/definice-e-podani-pvpoj10/dato va-veta-pvpoj10.htm MZD 2040629.1 12032010 18032010 PB PB MZD 5N Zjednodušení při krácení dovolené nástup/výstup Zadání : Zjednodušit práci s nastavováním nároku resp. krácení nároku u nástupů/výstupů během roku. Řešení : 1) vytvořen nový matriční údaj M104KD-Automaticky nastavovat krácení dovolených - tento údaj je umístěn v matriční obrazovce %MZM4-stavy matrice  M104KD Automaticky nastavovat krácení dovolených                                     Formát: Ano/Ne, nevyplněno = Ne                                                                                                                           Tento údaj je určen ke specifikování toho, jestli má program automaticky     nastavovat v matriční obrazovce %MZM8-dovolené krácení dovolených z důvodů     nástupů/výstupů během aktuálního kalendářního roku.                                                                                                             Výpočet automatického nastavení krácení dovolených vychází z                 následujících údajů                                                                                                                                           M123A Datum nástupu do práce                                                   M146  Datum ukončení pracovního poměru                                         M518  Nárok na řádnou dovolenou běžného roku                                   M104KD Automaticky nastavovat krácení dovolených                                                                                                              a zároveň předpokládá, že v číselníku %MZC523C-důvody krácení dovolených       jsou následující hodnoty (jejich inicializace probíhá automaticky                                                                                             NR      Automaticky spravovaný nástup během roku                               VR      Automaticky spravovaný výstup během roku.                                                                                                               Výpočet probíhá následovně :                                                                                                                                1) Je-li M104KD="N" nebo pokud není nic zadáno v údaji M518, pak se zruší      jakékoli eventuelní hodnoty zkrácení dovolené z důvodů "NR" resp. "VR".                                                                                       2) Dále se tedy předpokládá znalost M518-Nárok na řádnou dovolenou běžného     roku, který by měl obsahovat plný nárok zaměstnance.                                                                                                        

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 9 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3) Pokud údaj M123A obsahuje hodnotu z aktuálního roku, pak se stanoví         PM-počet měsíců od začátku roku do data nástupu (při nástupu prvního v         měsíci se měsíc nepočítá, jinak ano) a vypočte se zkrácení jako PM/12*M518,    které se vzhledem k tabulkám krácení zaokrouhlí na půldny. Toto zkrácení se    uloží jako zkrácení typu NR-Automaticky spravovaný nástup během roku.                                                                                         4) Pokud je údaj M146 vyplněn a obsahuje hodnotu z aktuálního roku, pak se     stanoví PM-počet měsíců od data výstupu (při výstupu posledního v měsíci se    měsíc nepočítá, jinak ano) a vypočte se zkrácení jako PM/12*M518, které se     vzhledem k tabulkám krácení zaokrouhlí na půldny. Toto zkrácení se uloží       jako zkrácení typu VR-Automaticky spravovaný výstup během roku.                                                                                                                                                                             2) upraven program %MZM8-dovolená - matriční údaj M523-krácení dovolené byl interně změněn na údaj "odvozený" (=dále se již neukládá do databáze, ale vždy se počítá jako součet všech krácení) - před vstupem do rolovací zóny (zejména při ukládání nového záznamu) se vyvolá výše popisovaný přepočet automatického krácení 3) celé výše popisované řešení se u starých (=již zadaných) zaměstnanců aktivuje změnou hodnoty údaje M104KD na hodnotu Ano  => v tom okamžiku se provede výše popisovaný přepočet a uložení automatických krácení dovolené => je jedno jakým způsobem se údaj M104KD změní - jestli v rámci programu %MZM4-stavy matrice nebo přes hromadné nebo  dávkové změny nebo přes jakýkoli matriční formulář 4) zadávání nových zaměstnanců - k přepočtu a uložení automatických krácení dovolené dojde vždy, když má program k dispozici všechny potřebné matriční údaje M123A, M146, M518 a M104KD 5) přechod na nový způsob u starých zaměstnanců - pokud máte zadáno jakékoli krácení dovolené ručně, pak se ho nový systém nedotkne (protože pracuje s krácením dovolené typu  NR-Automaticky spravovaný nástup během roku resp. VR-Automaticky spravovaný výstup během roku.) - proto je v tomto případě nutné ručně zadaná krácení dovolené zrušit, aby nedocházelo k jejich překryvu 6) ukončení roku a stanovení nového nároku - program v tomto případě automaticky stanoví krácení dovolené - příklad :    * zaměstnanec má nastaveno M146-datum ukončení PP na 31032011 a M518-plný nárok na 20 dnů   * při ukončení měsíce 12/2010 se v lednu objeví zkrácení z důvodu VR-Automaticky spravovaný výstup během roku ve výši 9/12*20 = 15 7) orientační tabulka krácení pro základní nárok 20 resp. 25 dnů Měsíců     M518 = 20      M518 = 25 ----------------------------------- 1                1.5            2.0 2                3.5            4.0 3                5.0            6.0 4                6.5            8.5 5                8.5           10.5 6               10.0           12.5 7               11.5           14.5 8               13.5           16.5 9               15.0           18.5 10              16.5           21.0

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 10 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11              18.5           23.0 12              20.0           25.0 8) pokud byste chtěli tento mechanismus používat, pak může být vhodné použít či nastavit následující * pomocí %MZDZM-hromadné změny matric nastavit M104KD na Ano (a to buď okamžitě nebo nejbližší leden)   -> tímto se zavede nový mechanismus správy krácení dovolených pro všechny stávající zaměstnance * pomocí %MZDIIMU-individuální inicializace matric nastavit    Matriční údaj       : 104KD  Automaticky nastavovat krácení dovolených                                                                           1. Default hodnota     : A                                                2. Jak ji nabízet      ? 2-vstup se přímo proskočí s default hodnotou     3. Uložit s novým zam. ? Ano                                                --> tímto se zajistí, že všichni nově zadávaní zaměstnanci budou mít zapnut nový mechanismus správy krácení dovolených  MZD 2040630.1 15032010 15032010 PB PB MZD 5N Vykazování vyloučených dob u OČR Zadání : Kontrola z ČSSZ zjistila problém u OČR - správně prý počítáš vyloučené doby, ale do ELDP a hlavně do podkladu pro nemocenskou posíláš OMLUVENOU ABSENCI - což je prý špatně! A zkresluješ tím průměry, protože neplacené dny OČR a neplacené volno se nezahrnují do VD, o které se snižuje počet dmů pro DNP. --------- Na ELDP za rok 2008 tištěném v roce 2009 bylo 63 dnů. Správně má být 21 (12+9). Prý jen placené dny. Prý se to psalo dobře do vyloučených dob (na formulář SZ platný v roce 2008) a tudíž celkem měl ve VD  21 dní a  omluvenou absenci  63 dnů. Nemocenskou jeho máš v příloze. Pokud jsem dobře rozuměl,  tak se počítají do VD jen placené dny  (a karenční lhůta - ty první tři). Řešení : Upraven výpočet vyloučených dob následovně : 1) sčítají se všechny KD z řádků 361:365-běžné DNP do roku 2008 2) sčítají se všechny KD z řádků 103:107-nové náhrady PN a karantény - které jsou vyplněné až počínaje 01/2009 a do té doby nejsou 3) KD z řádku 366-OČR/ošetřovné, ale jen do výše 9/16 dnů - odpovídá proplaceným KD (které se budou člověku proplácet ať už u nás nebo na sociálce) - doba po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti nejvýše však prvních 9 kalendářních dnů potřeby ošetřování, popřípadě prvních 16 dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo školní docházku MZD 2040631.1 15032010 15032010 PB PB MZD 5N Doporučení ohledně položky 'Platit' A/N Řešení : Vzhledem k posunům ve zpracování nemocí počínaje rokem 2009 pozbyl z větší části smysl přepínač Platit A/N a může u něj docházet k nejasnostem, jak jej zadávat. Obecně : 1) zadávejte "Platit ? Ano", pokud se jedná o PN, která se prokazatelně stala a na kterou máte doklad - jestliže se u této dávky neplatí u zaměstnavatele - program to spočítá sám, není třeba mu pomáhat 2) zadávejte "Platit ? Ne", pokud se jedná o dobu, kterou chcete omluvit s tím, že se jedná pravděpodobně o nemoc ==> celé toto je proto, aby program mohl od sebe odlišit záznamy, které zadáváte proto, že chcete omluvit danou dobu (ale informace o tomto nejsou zcela podložené) a záznamy, které se týkají skutečné nemoci/PN/karantény/ošetřování

23 BŘE 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 11 - 14:43 PB-301 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040632.1 18032010 18032010 PB PB MZD 5N Nadpis v tisku EDLP Zadání : Na evidenčních listech důchodového pojištění nevyjíždí název Evidenční list důchodového pojištění a zaměstnanci pak nevědí o jaký dokument jde. Chtěla bych Vás poprosit zda by bylo možné tam tento název doplnit. Pro tisk evidenčních listů používáme 3-kompletní tisk s rámečky u přepínače "Formát tisku ?".   Řešení : Požadovaný nadpis "Evidenční list důchodového pojištění" byl přidán do všech formátů s kompletním tiskem. Tedy pro hodnoty 2-kompletní tisk bez rámečků a 3-kompletní tisk s rámečky. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Celkem požadavků : 20 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA