24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 1 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků Jen řady            <1> IDEA-mzdy Jen požadavky         > Vše Jen zadavatelé        > Vše Jen skupiny           > Vše Jen řešitelé          > Vše Jen priority          > Vše Jen verze             > Vše Podmínka              : <bez omezení> Předmět obsahuje      : <bez omezení> Požadavek obsahuje    : <bez omezení> Příznak obsahuje      : <bez omezení> Vyřešené/Nevyřešené/* ? Vyřešené Datum zadání od       : Od začátku do : Do konce Datum vyřešení od  : 06052008 do : Do konce Požadovaný termín od  : Od začátku do : Do konce Poslední změna od  : Od začátku do : Do konce Třídit podle          : P- Jak stránkovat        ? 0-běžně Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské Jaké rozložení        ? 1-standardní Převést do řady       : <nepřevádět> Sumáře podle          : <bez sumáře> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040381.1 20052008 20052008 PB PB MZD 5 Ztrácení RTF šablon po instalaci mezd Zadání : Bohužel stále se mi s každou instalací ztrácejí zadefinované smlouvy do RTF. Před časem jste mi slíbil, že provedete opatření abych nemusel po každé nové verzi mezd aktualizovat všechny již zadefinované smlouvy do RTF, ale také se asi nedaří. Mám jich tam asi 30 od pracovních smluv, doho o PČ, mzdového a pracovního zařazení až po popisy pracovních činností. Jejich aktualizace je vždy 1. činnost, ktrou provádím  po aktualizaci mezd. Řešení : Příčinou chyby bylo to, že během EXE instalace mezd byl program technicky přepnut do jazyka 3-angličtina. Takže smlouvy se sice nahrávaly, ale pod angličtinu a proto z pohledu běžné 5-češtiny šablony neexistovaly a bylo nutné je natahovat. Opraven proces aktualizace RTF smluv po instalaci verze mezd. MZD 2040382.1 21052008 21052008 PB PB MZD 5 Struktura lidí dle odpracované doby Zadání : Pro jednu statistiku jsem potřebovala zjistit strukturu lidí dle odpracované doby, ale matriční údaj "odpracováno let v podniku" udává nejvyšší hodnotu 10, takže každému s delší dobou zaměstnání nad 10 let se zastaví hodnota na 10. Není to až tak důležité, ale každopádně to zkresluje celkové číslo. Je to chyba nebo účel ? Řešení : 1) Existuje matriční údaj M115-Odpracovaná doba v podniku (resortu)                                     Obsahuje  dobu zaměstnání v podniku k 31.12. minulého roku. Aktualizace je prováděna automaticky  přičtením 1 roku při ročním zpracování.               - jelikož je program IDEA-mzdy používán ve Vašem podniku právě 10 let, tak protože na začátku nebyl tento údaj nastaven, tak postupným přičítáním 1 roku jsme se dostali právě k číslu 10 - smysl této správy tohoto údaje byl v tom, že se takto nechá evidovat odpracovaná doba v podniku/resortu i se započtením přestávek v pracovním poměru nebo při interpretaci podle resortu s přihlédnutím k praxi ve firmě podobného zaměření 2) Dále existují odvozené matriční údaje M115V resp. M115VS M115V Odpracováno let od data nástupu M115VS Skupina délky zaměstnání        - údaj M115V je počítán jako počet roků od M123-data nástupu dosud - údaj M115VS je počítán z předchozího M115V s rozdělením do skupin po 5ti letech

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 2 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Závěr : používejte místo údaje M115-Odpracovaná doba v podniku (resortu) údaj M115V-Odpracováno let od data nástupu MZD 2040383.1 27052008 27052008 PB PB MZD 5 Pojistné na SZ za podnik za VČ/NP Zadání : DPmHK : Mám jednu reklamaci od mzdové účetní. U vedlejších prac činností (Druh PP - 8) není řádek 507, celková částka je až na hlavním pracovním poměru. V předchozí verze byl řádek 507 rozdělen na jednotlivé pracovní poměry. Řešení : Bylo obnoveno plnění řádku 507-Pojistné na SZ placené podnikem pro vedlejší pracovní činnosti/náhradní práce - toto plnění bylo omylem zrušeno během verze 01/2008 Po dohodě s DPmHK - není požadováno zpětné doplnění řádku 507 v již spočtených měsících, stačí když bude systém tuto hodnotu nově vykazovat od nynějška dál. MZD 2040384.1 27052008 27052008 PB PB MZD 5 Vyměřovací základ SZ pro ELDP Zadání : Do evidenčních listů se dává skutečně použitý vyměřovací základ SZ po eventuelní aplikaci ročního limitu "Kč maximálního ročního vyměřovacího základu na sociální zabezpečení". Pro ELDP ale platí následující :  Dle § 5 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2008 je vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.  Od 1. 1. 2008 je § 15a téhož zákona stanovena výše maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného za kalendářní rok, a to ve výši čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy (§ 14 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb.). Pro rok 2008 se jedná o částku 1 034 880 Kč.  Vyměřovací základ se i po 31. 12. 2007 do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skutečnost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vyměřovací základ. Řešení : 1) vytvořen nový mzdový řádek 530-Vyměřovací základ SZ pro ELDP - v algortimech zajištěno jeho plnění před aplikací krácení ročním limitem 2) automatické zpětné doplnění řádku 530-Vyměřovací základ SZ pro ELDP - upraven proces instalace verze mezd - automaticky po instalaci verze mezd se provádí u všech zaměstnanců a všech měsíců počínaje 01/2008 zúplnění, kdy se doplňuje chybějící řádek 530-Vyměřovací základ SZ pro ELDP 3) upraven program %MZELDP1-výpočet a vytváření záznamů ELDP - v tomto programu se Kč vyměřovacího základu místo z dosavadního řádku 395-Vyměřovací základ sociálního zabezpečení berou z řádku 530-Vyměřovací základ SZ pro ELDP - nadále zůstává, že od této hodnoty je odečtena hodnota řádku 393-Hodnota VC pro vyměřovací základ SZ MZD 2040385.1 27052008 27052008 PB PB MZD 5 Export kompletního přehledu srážek Zadání : V sestavě %MZDT020-kmenových srážkách se nám to nezobrazí tak, jak potřebujeme. Jsou tam srážky minulý a tento měsíc. Místo toho bychom potřebovaly celková výše a zbývá srazit. Přesně tak, jak je to ve srážkách v matrici. Řešení : Protože v %MZDT020-kmenové srážky je málo místa, aby se tam požadované informace smysluplně vešly, tak jsem to udělal takto :   1) sestavu jako takovou zůstává zachovaná 2) je tam přidán vstup "Export do CSV souboru", který produkuje soubor pro další zparcování v Excelu - exportovaný soubor má následující sloupce "Osobní číslo;Jméno;ČŘ;Druh srážky;Popis;Způsob provádění;Třetiny;Pořadí;Měsíční výše;Celková výše;Zbývá srazit;Dluh;Sraženo tento měsíc;Sraženo minulý měsíc"

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 3 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a v případě zvoleného detailu také sloupce nadepsané "Detaily spojení" MZD 2040386.1 28052008 28052008 PB PB MZD 5 ELW Bonusový program Řešení : 1) vytvořen nový číselník %MZELW21-bonusová stupnice (scaling) - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / speciality / electroworld / bonusový program ElectroWorld   V tomto programu se definují bonusové stupnice. Každá bonusová stupnice,   ať už standardní nebo speciální, se nechá transformovat do podoby, kdy se    počínaje nějakým plněním zadaného kriteria přiděluje určitá procentní část   z bonusu.                                                                   2) vytvořen nový číselník %MZELW22-bonusová kritéria - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / speciality / electroworld / bonusový program ElectroWorld - zde je nutné vytvořit seznam bonusových kritérií, kde každé kriterium musí mít svůj jednoznačný kód - jak budou kódy kriterií zvoleny záleží na uživateli - jen je nutné mít pro každý unikátní kritérium unikátní kód například   Kritérium  Popis                       A01        Chain CE (after bonuses)    A02        Reg Oper. CFL             - takže například pro "Cash GM3 total (retail+total wholesale) per category" bude nutné mít v tolika exemplářích, kolik je kategorií  3) vytvořen nový číselník %MZC185-Bonusové pozice - program je umístěn v podmenu IDEA-mzdy / speciality / electroworld / bonusový program ElectroWorld   Zde se udržuje seznam bonusových pozic. Každý zaměstnanec bude mít přidělenu svoji bonusovou pozici. Je jedno, jestli bude mít jednu bonusovou pozici přidělenu jen jeden zaměstnanec nebo celá skupina. Všichni zaměstnanci se stejnou bonusovou skupinou budou mít nadále stejné podmínky.                                                                                                                       Každá bonusová pozice má seznam (libovolně mnoha) kritérií, na jejichž splnění je vázáno přidělení bonusů. U každéh o bonusového kritéria se uvádí maximální procento bonusu a bonusová stupnice, podle které je skutečná výše bonusu odvozena.    4) vytvořen nový matriční údaj M185-Bonusová pozice - údaj je součástí matriční obrazovky %MZM89-různé - ale je možné ho plnit jakýmikoli alternativními prostředky - přes matriční formuláře, přes nástroje na úpravy matric/dávkové změny matric MZD 2040387.1 11062008 11062008 PB PB MZD 5 Pojistné na SZ za podnik za VČ/NP Zadání : Po otestování mzdovou účetní bylo zjištěno že se řádek 507 u vedlejšáku plní dobře, ale na hlavním PP zůstává původní částka (není snížena o ty vedlejšáky). Ten požadavek má reálný základ, protože takto jsou v řádce 507 v sumáři za podnik započítány Kč z vedlejších činností dvakrát (a tím pádem i v účetnictví). Řešení : Upraven algortimus výpočtu řádku 507-Pojistné SZ podnik. MZD 2040388.1 11062008 11062008 PB PB MZD 5 ELW Bonusový program Řešení : 1) vytvořen nový program %MZELW22H-hodnoty bonusových kritérií    Měsíc             : 022008                                  Kód kritéria      : A01         Chain CE (after bonuses)                                                             1. Hodnota kritéria  : 103,00                                  V tomto programu se zadávají samotné hodnoty bonusových kritérií tak,  jak platí/platily v jednotlivých měsících.                             

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 4 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2) vytvořen nový program %MZELW23-tisk a export podkladů o bonusech Střediska                > Vše                                    Osobní čísla             > Vše                                    Podmínka                 : Bez podmínky                           Třídit podle             : 102       Osobní číslo                                                                                   Jak stanovit základnu    ? 1-základní plat z aktuálního měsíce*12 Export do CSV souboru    : mzelw23.csv                            Jak detailní CSV export  ? 1-sumární data za pozici                                                                                 Tisknout                 ?      LP=30#2 Standardní tiskárna          Program počítá podklady pro výpočet bonusu podle "ElectoWorld" pravidel     založených na přiřazení zaměstnanců na bonusové pozice, které pak mají ve     svých parametrech závislosti na bonusových kritériích, maximální přiřazená    procenta bonusu i přidělené bonusové stupnice.                                                                                                                Program prochází vybrané zaměstance, kteří vyhovují zvolené podmínce,       mají vyplněn matriční údaj M185-bonusová pozice a třídí je podle maximálně    tří zadaných kritérií.                                                                                                                                                                                                                      Samotný tiskový výstup tiskne pouze nejzákladnější údaje. Hlavním účelem    tohoto programu je vyprodukovat výstupní soubor typu CSV s oddělovačem        středník vhodný pro následné zpracování v Excelu. Do tohoto souboru se        dostanou údaje v závislosti na zvoleném parametru Jak detailní CSV export ?   následovně :                                                                                                                                                1) sumární data za pozici                                                     Osobní číslo;Jméno;Pozice;Popis;Maximální procento bonusu;Přiznané            procento bonusu;Základna;Bonus                                                                                                                              2) detailní rozpis pozic podle kritérií                                       Osobní číslo;Jméno;Pozice;Popis;Pořadí;Kritérium;Popis;Maximální procento     bonusu;Stupnice;Popis;Hodnota kritéria;Uznatelné procento;Přiznané            procento bonusu;Základna;Bonus                                                                                                                                Základna pro výpočet bonusu se stanovuje na základě parametru Jak           stanovit základnu  ? následovně :                                                                                                                           1) základní plat z aktuálního měsíce*12                                       2) základní plat z února tohoto roku*12                                                                                                                       Do budoucna je možné podle domluvy počet těchto způsobů stanovení           základny libovolně rozšiřovat.                                               MZD 2040389.1 13062008 13062008 PB PB MZD 5 Společné splácení exekuce manželským párem Zadání : J.Veselý, Eurokov : problém exekucí je stále více aktuální a přináší problémy nejen plátcům, ale také nám.   Jak mám nastavit exekuci u manželů, kteří jsou oba zaměstnáni u nás a mají splácet  společně nepřednostní pohledávku. Jde mi hlavně o sledování zůstatku závazku. 

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 5 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řešení : Aktuální stav je následující - žádné nástroje na společné srážky a jejich společné sledování ve mzdách nejsou. Bude nutné tuto exekuci rozdělit, zadat ji oběma manželům a pak ji bohužel jen ručně sledovat. MZD 2040390.1 13062008 13062008 PB PB MZD 5 Nastavení exekuce Zadání : nastavil jsem srážku-nepřednostní exekuci.   Počet vyživovaných osob:        2 Druh:        3 Způsob:    3 1/3:            3   Dle nastavení by měla být sražena 1/3 ztůstatku čisté mzdy po odpočtu nezabavitelné částky.   V příloze zasílám výppočet mzdy. Podle mého odhadu by se sražená částka měla pohybovat ve výši cca + -  4500,- Kč Řešení : Zde je ruční výpočet, kterým jsem dospěl k tomu, že první třetina má opravdu 7.221 Kč - čistá mzdy 17.689 minus odpočet na jeho samotného  : 4.187,33 minus odpočet na manželku a dítě : 2 x 1.046,83 - rozdíl = 11.408 - Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení : 6.281,00  (z toho třetina je 2.093,66) - rozdíl = 11.408 - 6.281 = 5.127 ==> 1/3  = 5.127 + 2.093,66 = 7.220,66     2/3  = 2.093,66     3/3  = 2.093,66 MZD 2040391.1 13062008 13062008 PB PB MZD 5 ELDP a datum výstupu uprostřed DNP Zadání : Dnes jsem zjistila, že je špatně evidenční list při ochranné lhůtě. Chybí  nemoc v ochr.lhůtě od 19.4. do 30.4. Upozorňuji dopředu, aby někdo neposílal EL špatně. Tohoto maníka jsem si pamatovala, protože skončil sám a mám ho na malé společnosti.  Průběh   Kód  Od data     Do data     Dny  123456789012  Vylouč.doby  Vyměřovací základ  Doby odečt.  Druh ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1        0++  21.03.2008  18.04.2008  29                          13              6.946           0  2        0N+  01.05.2008  04.05.2008  4                            4                  0           0 ČŘ    Období      Kalen. dny  Započít. -- Vypočítaná dávka -- Symbol       od     do     platba zam.  výdělek rozpis            suma    Poznámka ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 361 010408 030408 3+0+0+0   3   457,91 0+0+0+0              0 ZK 361 090408 300408 3+19+0+0 10   457,91 0+4712+0+0        4712 ZP ochr.lhůta 361 010508 040508 0+4+0+0   0   457,91 0+992+0+0          992 PK ochr.lhůta                     Součet celkem                6+23+0+0 13  Pracovní dny   : 21  z toho svátků 1 -----Original Message----- From: Pavel Bezstarosti [mailto:pavel.bezstarosti@idea.cz]  Sent: Friday, May 23, 2008 9:39 AM prosím potvrďte mi, že zde se jedná o situaci :  1) člověk má datum výstupu 18.4.2008

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 6 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2) potom má jednu DNP od 9.4. do 30.4., kde první část dnů 9-18 je před propuštění a druhá 19-30 je po propuštění Tak toto dosud diagnostikováno určitě nebylo - zatím tam mám dávku vždy celou a porovnávám "datum od" s "datem propuštění"  Jinak pro klid - DNP, které mají "datum od" > "datem propuštění" jsou dobře, potíž je jen tam, kde je datum propuštěn í uprostřed dávky -------------------------------------------------------------------------------- From: Hana Dolezalová Jedná se skutečně o dávku, kdy nemoc pokračuje po propuštění, jinak je to vždy dobře. Skončil 18.4 a nemoc začala 9.4. a skončila 4.5. je to jen jedna neschopenka., pak měl ještě jednu samostatnou neschopenku od 1-3.4.Takže skutečně chybí jen 19.4.-30.4., to co je uprostřed a zbytek je celý dobře. Tudíž v řádku  ON+ má být 19.4.-4.5.´= 16 dnů., ostatní dobře. Řešení : Opravena diagnostika zmiňované situace, tedy kdy je M146-datum propuštění uprostřed DNP - dosud bylo dobře jen v situaci, kdy "Datum od" bylo až po M146-datum propuštění - nyní padá do tohoto režimu každá DNP, kde je "Datum do" po M146-datum propuštění a pak se odvozuje do ELDP   * nejprve nastavím od-do podle rozsahu zadání dávky   * ale pokud je M146-datum propuštění uprostřed nemoci, tak posunu datum-od na "datum propuštění + 1 den" MZD 2040392.1 13062008 13062008 PB PB MZD 5 ELDP, vyloučené doby, záporný základ Zadání : mám tu jednu poznámku k ELDP. Často musím ručně opravovat v ELDP údaj vyloučené doby, a to z důvodu, kdy v měsíci vznikne minus vyměřovací základ z důvodu např.když je zaměstnanec celý měsíc nemocen a má zároveň přečerpanou dovolenou ke dni výstupu. Pokud vznikne souběh nemoci s příjmem, pak je správně, že dny jsou odečtené z vyloučených dob. Ale pokud tento souběh je se zápornou částkou příjmu /VZ/, pak se nic z vyloučených dob neodečítá. Mám takový případ cca 1x za dva měsíce, ale možná by to pomohlo i ostatním, až budete dělat další úpravy programu. Řešení : Opraveno nulování údaje "Vyloučené doby" - dosud byla v diagnostice "je celý měsíc na nemocenské a má nějaké započitatelné příjmy -> pak se DNP nepočítá do vyloučených dob" podmínka "započitatelné příjmy jsou nenulové" - nově jsem tuto podmínku změnil ""započitatelné příjmy jsou kladné" Takže výsledně se údaj "Vyloučené doby" nuluje v případě, že "je celý měsíc na nemocenské a započitatelné příjmy jsou kladné" MZD 2040393.1 13062008 13062008 PB PB MZD 5 Podklady pro výpočet daní Zadání : V příloze posílám dvě sestavy : - zvláštní sazbou - zálohy na daň V obou se vyskytuje osobní číslo 50004, což myslím není dobře. Dotyčná je zdaněna zvl. sazbou, základ daně má spočítá n správně (2600 hrubého + odvody za podnik). Podle mého názoru by neměla být zahrnuta v sestavě záloh na daň (kde se objevuje část pojistného). Řešení : Upravena diagostika zahrnování dat do sestavy %MZDT224-podklady o výpočtu daní - zaměstnanec se do sestavy zahrnuje, pokud má v zobrazovaných datech mimo pojistného nějakou nenulovou hodnotu - dosud se do tohoto testu zahrnovala i nenulovost ve sloupci "Pojistné" MZD 2040394.1 17062008 18062008 PB PB MZD 5 ELW Bonusový program - odhady bonusů Zadání : 1) připravit vhodný mzdový řádek pro průběžné (11 měsíců ze 12ti) plnění odhadu bonusů - tento řádek se pak osadí účetními předpisy a bude se průběžně účotovat 2) připravit možnost spuštění exportu do účetnictví zvlášť pro účtování odhadu bonusů a zvlášť celý ostatní zbytek mezd 3) připravit nebo popsat nástroje na plnění řádku 52-skutečný bonus resp. nový řádek s odhadem bonusů (viz bod 1) z existujícího CSV souboru (ať již přímo vytvořeného z programu %MZELW23-tisk a export podkladů o bonusech nebo po jakýchkoli ručních opravách)

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 7 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řešení : 1) vytvořen nový mzdový řádek 511-Evidovaný odhad bonusů - tento řádek nemá žádný algoritmus - dovoluje pouze zadat Kč k přičtení - řádek se nikam nezapočítává, nezobrazuje se do tisku výplatních pásek - dovoluje ale běžné zobrazení v sumárních sestavách jako tisku sumáře výplatních pásek nebo účetnictví 2) rozšířen program %MZELW03-export účetních dat - přidán nový vstup "Jen mzdové řádky  >", který dovoluje buď pouštět kompletní export všeho do účetnictví nebo jen vybraných řádků - konkrétně lze :   a) povelem "511"+Enter, vybrat pouze řádek 511 a žádný jiný  (režim účtování "JEN DOHADY BONUSŮ")   b) povelem "*,-511"+Enter, vybrat všechny řádky a z nich odebere řádek 511 (režim účtování "VŠEHO OSTATNÍHO") - interní úpravy podprogramů na rozůčtovávání tak, aby uměly dostávat parametr "Jen mzdové řádky  >" (zatím toto nebylo nutné a tyto podprogramy pracovaly vždy se všemi řádky) 3) jak nahrávat data o bonusech do mezd požadovaný stav : 11 měsíců v roce je potřeba spočítaný bonus dostat do řádku 511-Evidovaný odhad bonusů pro evidenční/zaúčtovávací účely, 1 měsíc v roce je potřeba spočítaný bonus dostat do řádku 52-vyplacený bonus předpoklady : Z programu %MZELW23-tisk a export podkladů o bonusech máme k dispozici CVS soubor, ve kterém je v první m sloupci osobní číslo a v osmém sloupci vypočtený bonus. Tento soubor se nechá použít buď přímo nebo po jakékoli ruční manipulaci mimo mzdy. Návrh použít následující nástroje z podmenu IDEA-mzdy / správce mezd / nadstavby                         importy z CSV souborů                     ^%MZNAD21 10. definice csv importů                      ^%MZNAD22 11. import csv dat do výplat                  ^%MZNAD23 12. rušení převáděných složek mzdy , kde v definici CSV importů budou definovány dávky následujícího typu    Kód nadstavby             : ELWB511                                                                                                                            1. Popis                     : Příklad importu bonusu do řádku 511               2. Předpis jména souboru     : mzelw23.csv                                       3. Sloupec s osobním číslem  : 1                                                 4. ČŘ   Sloupec v souboru  Mzdový řádek                     Složka                  10   8                  511  Odhad bonusů                2    Kč     k přičtí    Kód nadstavby             : ELWB52                                                                                                                             1. Popis                     : Příklad importu bonusu do řádku 52                2. Předpis jména souboru     : mzelw23.csv                                       3. Sloupec s osobním číslem  : 1                                                 4. ČŘ   Sloupec v souboru  Mzdový řádek                     Složka                  10   8                  52   Prémie ostat. z NM          2    Kč     k přičtí MZD 2040395.1 24062008 24062008 PB PB MZD 5 Nemocenské od 30.6.2008 Zadání : Na základě předpisu č. 166/2008 Sb., který mění zákon o nemocenském pojištění, a metodického pokynu Ministerstva prác e a soc. věcí ke změnám ve výpočtu nemocenské se mění konfigurace a výpočet DNP. Výše nemocenského bude činit 60% minimálního vyměřovacího základu od 1. do 30. kalendářního dne pracovní

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 8 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── neschopnosti (karantény), a to počínaje případy pracovních neschopností započatými od 30.6.2008. Pokud pracovní neschopnost vznikne (či bude nařízena karanténa delší 3 dnů) dnem 28. či 29.6.2008 bude náležet nemocenské v 60% sazb ě vyměřovacího základu také za 30.6.2008. Při nařízené karanténě (trvá-li déle než 3 dny) náleží nemocenské. Pokud by trvala 1-3 dny, nemocenské by nenáleželo . Bude-li karanténa trvat déle než 3 dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény. Tato změna bude platit pravděpodobně pouze do 31.8.2008. Připravovaná právní úprava pravděpodobně sníží sazbu nemocenského v prvních 3 dnech na 25% denního vyměřovacího základu. Řešení : PROVEDENÉ ZMĚNY : 1) automatická aktualizace parametrů v konfiguraci - program automaticky po přechodu zpracování do měsíce 07/2008 nastaví v konfiguraci následující parametr  1. % DNP pro kalendářní dny 1-3       : 60 - tento parametr je možné změnit i ručně obsluhou (viz poznámka dole o nutnosti instalace) 2) úprava výpočtu DNP za problematické období tří dnů před 30.6.2008 - v algoritmech mezd jsou natvrdo výjimky, které berou v případě prvních tří dnů DNP připadajících před 30.6.2008 jak o efektivní procento hodnotu 0% platnou od 1.1.2008 NUTNOST INSTALACE : Tato úprava se týká uživatelů, kteří zpracovávají mzdy pro velké organizace. Vzhledem k datu účinnosti předpisu od 30.6.2008 je nutné aktualizovat na tuto verzi v případech výskytů pracovních neschopností započatých 28.-30.6.2008, tedy před zpracováním mezd za červen. Ostatní uživatelé budou moci aktualizovat až před zpracováním mezd za červenec nebo (pokud nechtějí instalovat celou verzi) si musí ručně před zpracováním 07/2008 změnit výše zmiňovaný parametr v konfiguraci   1. % DNP pro kalendářní dny 1-3       : 60  Příklady:      Práce neschopen od 26.06.2008       Za  26.06., 27.06. a 28.06. nemocenské nenáleží      Od 29.06. náleží nemocenské ve výši 60%      Práce neschopen od 27.06.2008       Za  27.06., 28.06. a 29.06. nemocenské nenáleží      Od 30.06. náleží nemocenské ve výši 60%      Práce neschopen od 28.06.2008       Za  28.06. a 29.06. nemocenské nenáleží      Od 30.06. náleží nemocenské ve výši 60%      Práce neschopen od 29.06.2008       Za  29.06. nemocenské nenáleží      Od 30.06. náleží nemocenské ve výši 60%      Práce neschopen od 30.06.2008       Od 30.06. náleží nemocenské ve výši 60%      Práce neschopen od 01.07.2008       Od 01.07. náleží nemocenské ve výši 60% MZD 2040396.1 24062008 24062008 PB PB MZD 5 ELW Bonusový program - odhady bonusů Zadání : V programu tisk a export podkladů o bonusech, kde si mohu vybrat základnu pro výpočet bonusů, se tato základna

24 ČEN 2008 %CSPUT Hlavní společnost - 9 - 12:42 PB-305 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zapsal Řeší Skupina   Verze      P Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── násobí dvanácti. Protože ale budu dohady dělat měsíčně, je možné brát základnu na základě měsíční báze?  Řešení : Rozšířen program %MZELW23-tisk a export podkladů o bonusech - na vstupu "Jak stanovit základnu ?" přidány nové možnosti 3+4, takže celkový výčet možností je nyní následující 1-základní plat z aktuálního měsíce*12 2-základní plat z února tohoto roku*12 3-základní plat z aktuálního měsíce    4-základní plat z února tohoto roku    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Celkem požadavků : 16 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA